ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ଅଧିକାଂଶ-ଉନ୍ନତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦଉଡି ବଲ୍ ୱିଣ୍ଡର୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ବିଭିନ୍ନ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂତାକୁ ବଲ୍ ଆକାରରେ ପବନ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଡି ବଲ୍ ୱିଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବଲର ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗତିର |KHMC 2 ପ୍ରକାରର ବଲିଂ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସ୍ independent ାଧୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପୃଥକ ଭାବରେ |


 • କାର୍ଯ୍ୟ:ଦଉଡିର ରିଭାଇଣ୍ଡର୍ |
 • ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆକୃତି:ବଲ୍ ଆକୃତି, ରୋଲ୍ ଆକୃତି, ଅଲିଭ୍ ଆକୃତି, କ୍ରସ୍ ଆକୃତି |
 • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

  ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

  ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |

  FA-D50

  FA-D200

  FA-D500

  FA-D1000

  FA-D2000

  FA-D5000

  ସର୍ବାଧିକ ଆକାର |

  170 * 170 ମିମି |

  170 * 170 ମିମି |

  170 * 170 ମିମି |

  170 * 170 ମିମି |

  300 * 300 ମିମି

  500 * 500 ମିମି

  ବଲ୍ ଓଜନ |

  ≦ 50g

  ≦ 200g

  ≦ 500g

  ≦ 1000g

  ≦ 2000g

  ≦ 5000g

  ମୋଟର ଶକ୍ତି |

  540w

  540w

  540w

  540w

  1.1kw

  1.5kw

  ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହାର

  1500-4500r / ମିନିଟ୍

  1500-4500r / ମିନିଟ୍

  1500-4500r / ମିନିଟ୍

  1500-4500r / ମିନିଟ୍

  1450r / ମିନିଟ୍

  1450r / ମିନିଟ୍

  1pc ପାଇଁ ଓଜନ କରନ୍ତୁ |

  110 କିଲୋଗ୍ରାମ |

  110 କିଲୋଗ୍ରାମ |

  110 କିଲୋଗ୍ରାମ |

  110 କିଲୋଗ୍ରାମ |

  180 କିଲୋଗ୍ରାମ |

  230 କିଲୋଗ୍ରାମ |

  1pc ପାଇଁ ଆକାର |

  800 * 460 * 850 ମିମି |

  800 * 460 * 850 ମିମି |

  800 * 460 * 850 ମିମି |

  800 * 460 * 850 ମିମି |

  830 * 490 * 1000 ମିମି |

  850 * 510 * 1000 ମିମି |

  ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ |

  ଚିଲାମେଣ୍ଟ, ପଶମ, କାଗଜ, ସୂତା ଇତ୍ୟାଦି |

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଫାଇବର, ପଶମ, ସୂତା, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି |

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଫାଇବର, ପଶମ, ସୂତା, କାଗଜ ଜଟ ଇତ୍ୟାଦି |

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଫାଇବର, ପଶମ, ସୂତା, କାଗଜ ଜଟ ଇତ୍ୟାଦି |

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଶମ, ସୂତା, କାଗଜ ଜଟ, ଟେପ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

  କପଡା ଟେପ୍, ଫିଲବର୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ |ଇତ୍ୟାଦି

  କାର୍ଯ୍ୟ

  ଫ୍ଲାଟ ଦଉଡି, କାଗଜ ଦଉଡି, ନାଇଲନ୍ ଦଉଡି, ଜଟ ଦଉଡି, ପଶମ ସୂତା, ସୂତା ସୂତା, କପଡା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବଲ୍ ୱିଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |

  a.- ଦଉଡି-ବଲ୍-ମେସିନ୍ |
  b.-jute-ball-making-machine
  c.- ସୂତା-ବଲ୍ ତିଆରି-ମେସିନ୍ |
  d.- କାଗଜ-ବଲ୍ ତିଆରି-ମେସିନ୍ |
  ଇ-ପଶମ-ବଲ୍ ତିଆରି-ମେସିନ୍ |
  f.- କ୍ରସ୍-ବଲ୍ ତିଆରି-ମେସିନ୍ |
  g.- ଅନ୍ୟ-ବଲ୍ ତିଆରି-ମେସିନ୍ |

  ଉତ୍ପାଦ ଭିଡିଓ |

  ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ

  ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ, ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏକାସାଙ୍ଗରେ 4-8 ଷ୍ଟେସନ୍ ଚଳାଇ ପାରିବେ |ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣକୁ ମାନକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହା ଶିଖିବା ବହୁତ ସହଜ |ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ profit ାରା ଲାଭ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି |

  ଅଧିକ ପସନ୍ଦ

  ସ୍ independent ାଧୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକାର ପାଇଁ, ଆମେ ଏକକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍, ଡବଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍, ଚାରି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍, ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ କରିପାରିବା |ଅଂଶୀଦାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକାର ପାଇଁ, ଆମେ ସାଧାରଣତ 10 10 କିମ୍ବା 12 ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କରିଥାଉ |ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |

  ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |